Borgby Gård HVB

Borgby Gård är ett litet behandlingshem beläget strax utanför ett mindre samhälle som heter Kolbäck i Västmanland. Vi har 10 platser och vi tar endast emot män från 21 år. De som kommer till oss har någon form av missbruk vanligen i kombination med en neuropsykiatrisk problematik och/eller någon form av personlighetsstörning.

Den teoretiska utgångspunkten är kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi betonar en individuell behandling framför gruppbaserad. Programmet innehåller dock viss gruppterapi då vi anser att individen behöver träna på att vistas i olika former av sociala sammanhang. Programmet är fasindelat och präglas av hög struktur och individuellt utformad behandling.

I programmet finns:
Återfallsprevention, Psykosocial färdighetsträning, ADHD-kurs med mindfulness, KBT-kurs, Krimprogram, mm. Vi arbetar också med friskvård och sysselsättning.

Responsgruppen i Mälardalen och dess enheter utmärks av hög flexibilitet, att hitta lösningar för individen under den förändringsprocess som sker samt de motgångar som ibland förekommer. Vi har ett långsiktigt perspektiv och ser som en av våra främsta uppgifter i en behandling att hitta de faktorer som motiverar den enskilda individen till att jobba för en förändring.

Här följer en kort beskrivning av struktur och innehåll:

Fas 1: utgörs av en beteendeanalys och formulering av målsättningar och strategier att nå dessa. Den enskilde formulerar sina målsättningar med hjälp av våra terapeuter. De ska vara konkreta och mätbara. Mål sätts på kort och lång sikt.

Fas 2: den primära behandlingsfasen. Här arbetar man tillsammans med sin terapeut för att nå de satta målen. En utvärdering av mål sker regelbundet och nya målsättningar formuleras utifrån den enskildes förändringsprocess.

Fas 3: är vår förberedelsefas, dvs. i denna fas arbetar man med fokus på vad som ska ske sedan. Om den enskilde ska fortsätta sin livsstilsförändring i sin hemmiljö behövs vanligen en rad stödinsatser och andra faktorer förberedas och vara fastställda, t ex samordning av professionellt stöd, sysselsättning, boende etc. Om den enskilde fortsätter till vår fas 4 gäller samma princip.

Fas 4: vår vidmakthållandefas. Här går man ut i en öppenvård bestående av träningslägenhet, praktik/sysselsättning och individuellt stöd och tillsyn. Insatserna formuleras här väldigt individuellt.